آموزش مدیریت مصرف انرژی

 

مدت اين دوره ۳ روز می باشد و برنامه زمان بندی آموزش به زودی اعلام می گردد.